نویسنده = ������������ ������������ ����������
ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 344-360

فهیمه خواجوی دهشیب؛ محمدرضا رستمی؛ مریم مصلح