نویسنده = �������� ���������� ��������������
بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 126-146

ابراهیم روشن قیاس؛ رضا سپهوند؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ علی پیرزاد