نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 174-193

حسینعلی رضائی منش؛ علی رضاییان؛ علیرضا امیرکبیری؛ حمیدرضا فرتوک زاده