نویسنده = ������������ �������� ������������ ����������
تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 367-387

میثم صنیعی فر؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهدی الیاسی؛ مهران مختاری بایع کلایه؛ سید عبداله سجادی جاغرق