نویسنده = �������������� �������� ������
شناسایی ریسک ها و چالش های مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با رویکرد گراندد تئوری

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 113-128

حمیده علی اکبر پور؛ اشرف شاه منصوری؛ قاسم علی بازایی


شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با تاکید بر اکو سیستم زنجیره بلوکی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 1-22

محمدعلی حسنی؛ قاسم علی بازایی؛ اشرف شاه منصوری