نویسنده = ���������� ���������� ��������������
مدلسازی فرآیند مربی گری در بهبود آموزش منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 267-287

امیرعلی ستایش سرور؛ هادی همتیان؛ سیدمحمد زرگر