نویسنده = ������������ ����������
اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 98-125

علی اکبر محرابیان؛ عباس معمارنژاد؛ سید شمس الدین حسینی؛ فرهاد غفاری