نویسنده = �������� ���������� ��������
ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 194-219

امیر زندی؛ مهدی مران جوری؛ مقصود امیری؛ یوسف تقی پوریان