نویسنده = �������������� �������� ���������� ��������������
بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 220-245

محمد جعفر چراغی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ محمدرضا کاباران زاده قدیم