نویسنده = ���������� ����������
بررسی عوامل مؤثر بر رفتاربدبینانه(منفی) مصرف کنندگان

دوره 3، شماره 12، دی 1390

بهرام خیری؛ مولود سادات فرازنده مهر؛ حامد رضی پور


تأثیر آمیزه بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 119-138

بهرام خیری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید ایمان موسویان


بررسی تأثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 61-98

وحیدرضا میرابی؛ بهرام خیری؛ ساناز رضایی


بررسی میزان کیفیت خدمات خودروهای دوگانه سوز بر اساس مدل رضایت ـ وفاداری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 99-128

بهرام خیری؛ محمد فضلی