نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������
بررسی عوامل مؤثر بر رفتاربدبینانه(منفی) مصرف کنندگان

دوره 3، شماره 12، دی 1390

بهرام خیری؛ مولود سادات فرازنده مهر؛ حامد رضی پور