نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم ملاحظه

دوره 3، شماره 12، دی 1390

علی اصغر حیات؛ مصطفی عزیزی شمامی؛ حاتم فرجی؛ مسلم ملکی حسنوند