نویسنده = ���������������� ��������������
تأثیر عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت ارائه خدمات‌

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 141-161

هرمز مهرانی؛ حمیدرضا سعیدنیا


عوامل مشتری‌گرایی و مدیریت روابط مشتری

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 270-300

زهرا علیپور درویش؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ عطیه نوری زاده قصری


شناسایی و اولویت­بندی عوامل اثربخشی تارنمای شرکت‌های خدمات بازاریابی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 39-58

حمیدرضا سعیدنیا؛ حسین نزاکتی؛ رامین اشعری