نویسنده = �������������� ������������
مدل سنجش تاثیر مولفه‌های منتخب بازاریابی، بر ارزش ویژه برند

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 45-76

منصوره علیقلی؛ رضا حسینیه اصفهانی


نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 240-269

منصوره علیقلی؛ قاسم علی بازایی؛ سعید عسکری ماسوله