نویسنده = ������������ ���������������� ������
مدل سنجش تاثیر مولفه‌های منتخب بازاریابی، بر ارزش ویژه برند

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 45-76

منصوره علیقلی؛ رضا حسینیه اصفهانی