نویسنده = �������������������� ������������
ظرفیت‏های کارآفرینی در بخش دامپروری و ایجاد اشتغال

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 102-118

منوچهر خردمندنیا؛ محمود دانیالی ده حوض؛ ایوب مردانی