نویسنده = ���������������� ������ ����������
تأثیر آمیزه بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 119-138

بهرام خیری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید ایمان موسویان