نویسنده = ���������� �������������� ����������
تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 156-179

تیمور آقایی فیشانی؛ منوچهر جفره؛ شبنم میر محمدعلی تجریشی