نویسنده = �������������������� ������������
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 21-56

خدابخش داشگرزاده؛ منوچهر جفره؛ محمد عقبایی


تنیدگی شغلی و فرسودگی کارکنان امور اداری

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 182-204

فاطمه خلیلی؛ خدابخش داشگرزاده