نویسنده = ������������ ��������������
تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 57-85

محمود دانیالی ده حوض؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ اسماعیل زارعی