نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تأثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان دانشجویان

دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 120-140

کامبیز حیدرزاده؛ بیتاالله اکبری مقدم؛ مولود بکتاشی