نویسنده = حسن الماسی
تعداد مقالات: 6
2. کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 212-236

حسن الماسی؛ محمد لطف الهی؛ مریم زارعی یزدانی


3. تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 31-60

محمود دهگان؛ حسن الماسی؛ منوچهر رحم دل


4. بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 45-65

حسن الماسی؛ نیما سعیدی؛ محمود حسن‌پور پازواری؛ مهدی ترکیان؛ یوکابد بیکخایخان