نویسنده = �������������� ������
تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 31-60

محمود دهگان؛ حسن الماسی؛ منوچهر رحم دل


کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 212-236

حسن الماسی؛ محمد لطف الهی؛ مریم زارعی یزدانی


بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 45-65

حسن الماسی؛ نیما سعیدی؛ محمود حسن‌پور پازواری؛ مهدی ترکیان؛ یوکابد بیکخایخان