نویسنده = ������ ������ ������������
تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 31-60

محمود دهگان؛ حسن الماسی؛ منوچهر رحم دل