نویسنده = ������������ ��������������
ساختار سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 99-124

زهرا برومند؛ ماندانا مومنی؛ سیدعلی نجات سنگدهی