نویسنده = �������������� �������� ������
عوامل مؤثر بر انگیزه خرید آنلاین مصرف‌کننده

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 150-188

حسن اسماعیل پور؛ امیر گلدوزیان