نویسنده = ���������� �������������� ��������
نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 240-269

منصوره علیقلی؛ قاسم علی بازایی؛ سعید عسکری ماسوله