نویسنده = ������������ ������������ ��������
ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های بورسی

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 41-63

یونس بادآور نهندی؛ مصطفی زارعی