نویسنده = �������� ������������ ��������
تأثیر رنگ‌ها بر کارآیی تبلیغات

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 99-123

سهیل سرمد سعیدی؛ راحله صفار