نویسنده = ������������ ��������������
رفتار متصدیان بانکی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری مشتری

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 204-224

هاشم آقازاده؛ غلامرضا جندقی؛ زینب بزاز


بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 20-44

هاشم آقازاده؛ غلامرضا جندقی؛ زینب مولوی