نویسنده = ���������� ��������
مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 11-36

زینب بزاز؛ حسین خنیفر؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد محقق نیا


رفتار متصدیان بانکی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری مشتری

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 204-224

هاشم آقازاده؛ غلامرضا جندقی؛ زینب بزاز