نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی نقش ارزش نام تجاری بر رفتار خرید

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 52-76

بهروز قاسمی؛ مهدی جوانمرد قصاب