نویسنده = ������������ ������������
ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 175-205

میرفیض فلاح شمس؛ محمدرضا امامی؛ نازنین هاشمی