نویسنده = �������������� ��������
بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 45-65

حسن الماسی؛ نیما سعیدی؛ محمود حسن‌پور پازواری؛ مهدی ترکیان؛ یوکابد بیکخایخان