نویسنده = ���������������� ��������
سنجش هوش سازمانی کارکنان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 46-84

زهره طهماسبی؛ احمد اکبری