نویسنده = ������������������ ��������
تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 85-105

مجید باقرزاده؛ احمد کبری دیباور