نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
هوش سازمانی و مدیریت بحران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 106-124

احمد ودادی؛ سعید صیاد شیرکش؛ مریم شفیع زاده برمی