نویسنده = ���������������� ��������
هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-18

احمد ودادی؛ حسین صفرزاده؛ مهین احمدپور