نویسنده = �������� �������� �������� ��������
تبیین الگوی ارزیابی عملکرد مالی در بنگاه‌های کسب و کار

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 150-179

فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ محمدرضا براتی