نویسنده = ������ ������ ���������� ������ ��������
تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک

دوره 7، شماره 27، مهر 1394، صفحه 119-139

مریم رضائی؛ سید محسن سید علی اکبر؛ امیرعباس شجاعی