نویسنده = ���������������� ��������������
ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت صورت‌های مالی

دوره 9، شماره 36، دی 1396، صفحه 93-109

حمیدرضا کردلویی؛ وحید یوسفی


بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 45-61

حمیدرضا کردلویی؛ فائزه ذوالفقاری


بررسی رابطه سرمایه گذاری فیزیکی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 23، مهر 1393، صفحه 31-52

مونا فرج الهی؛ حمیدرضا کردلویی