نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تحلیل و تعیین سرانه عملکردی بیمه درمانی براساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)(مطالعه موردی : بیمه شدگان خدمات درمانی استان یزد)

دوره 8، شماره 30، تیر 1395، صفحه 111-127

محمود معین الدین؛ محمدرضا دهقان بهابادی؛ محمد خواجه سروی؛ نفیسه آشناه