نویسنده = ������������ ����������������
مهندسی ارزش بر مبنای تکنیک TRIZ در صنایع فراساحل نفت و گاز مورد مطالعه: پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 29-50

امیرعباس شجاعی؛ علی صدیقی زاده؛ سیدرضا میرغفاری


تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک

دوره 7، شماره 27، مهر 1394، صفحه 119-139

مریم رضائی؛ سید محسن سید علی اکبر؛ امیرعباس شجاعی