نویسنده = ������������������������ ������������
تبیین روابط بین ابعاد و شاخص‌های مدل پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 233-253

امیرعباس فرهمند؛ رضا رادفر؛ علیرضا پورابراهیمی؛ مانی شریفی