نویسنده = �������������� ���� �������� ����������
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سازمانی استانداری خوزستان

دوره 10، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 58-77

محمود دانیالی ده حوض؛ ابراهیم عساکره