نویسنده = �������������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به مجتمع‌های تجاری

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 51-66

اسداله کردنائیج؛ حسین ممبینی؛ علیرضا بخشی زاده؛ مهدی جهانی