نویسنده = ���������������� ������������������ ��������
بررسی نقش سواد مالی و دانش مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 311-335

محمد میرمحمدی صدرآبادی؛ حامد شاکریان