نویسنده = �������������� ���������������� ��������������
اعتبارسنجی بازاریابی دیجیتال مبتنی بر هوش بازاریابی در شرکت ایساکو

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 169-190

فرزاد ملک شیرآبادی؛ مهدی کریمی زند؛ محمدرضا کاباران زادقدیم