نویسنده = �������������� �������� ��������
ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر قصد رأی دادن شهروندان

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 63-73

علی نویسی؛ احسانه محمدنژادنامقی؛ نصرت الله شادنوش


نقش خلاقیت و نوآوری در تحول و تغییر سازمانی

دوره 6، شماره 24، دی 1393، صفحه 138-149

نصرت الله شادنوش