نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 14-35

وحید نقشینه ارجمند؛ سینا نعمتی زاده؛ مهدی کریمی زند؛ اعظم رحیمی نیک